DomaNuda.cz

Všeobecné smluvní podmínky

 

CA DomaNuda.cz, provozovatel spol. 3BD RIDE s.r.o., sídlo Valchařská 1659/9, 614 00 Brno - Husovice, Česká republika, IČ: 06751873, DIČ: CZ06751873 je cestovní agenturou, která zprostředkovává prodej zájezdů a zprostředkovává a prodává jednotlivé služby cestovního ruchu, zejména ubytování, dopravu, letenky a jiné. Cestovní agentura  může také prodávat věci související s cestovním ruchem. (dále jen „Cestovní agentura“).

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na zprostředkování prodeje zájezdů a zprostředkování a prodej jednotlivých služeb cestovního ruchu Cestovní agenturou a upravují tak především vzájemná práva a povinnosti mezi ní a jejími klienty (právnickými i fyzickými osobami).

1.  Není-li v jednotlivém případě ujednáno jinak, spočívají služby Cestovní agentury ve zprostředkování nabídek třetích stran – cestovních kanceláří, provozovatelů ubytování, poskytovatelů dopravních služeb, poskytovatelů pronájmů všeho druhu, poskytovatelů jakýchkoli dalších služeb cestovního ruchu a služeb k nim doplňkovým,  jako jsou parkování na letišti nebo cestovní pojištění.

           Rovněž  zprostředkuje uzavření smlouvy o zájezdu nebo uzavře smlouvu o poskytnutí služby

           cestovního ruchu (dále jen „zprostředkovaná smlouva“).


Cestovní agentura neposkytuje ubytování, pouze zprostředkovává klientům ubytování u poskytovatelů ubytování, a stejně tak neposkytuje letecké a jiné dopravní služby, pouze zprostředkuje klientům nákup těchto služeb u leteckých a jiných společností.

2.  Cestovní agentura zprostředkuje  prodej zájezdů u cestovních kanceláří, které zastupuje.

B. Objednávání služeb prostřednictvím Cestovní agentury.

1.Cestovní agentura zprostředkuje služby na základě závazné objednávky klienta. Závazné objednávce předchází nezávazná poptávka klienta po službách  sdělená Cestovní agentuře, ústně, telefonicky, prostřednictvím webového rozhraní, emailem nebo jinou písemnou formou.

 2.Po obdržení poptávky Cestovní agentura vytvoří nabídku uzavření smlouvy o zájezdu nebo smlouvy o poskytnutí služby cestovního ruchu, kterou zašle klientovi k odsouhlasení.


3. Projeví-li zákazník jednoznačně souhlas s předloženým návrhem smlouvy, zmocňuje Cestovní agenturu, aby jeho souhlas sdělila druhé smluvní straně v takové formě, jakou druhá smluvní strana nezbytně požaduje k platnému uzavření smlouvy.
4. Odsouhlasením nabídky je mezi klientem a Cestovní agenturou uzavřena smlouva, jejímž předmětem je závazek Cestovní agentury zprostředkovat klientovi uzavření smlouvy se třetím subjektem a závazek klienta naplnit.

5. Cestovní agentura Domanuda.cz rovněž zprostředkovává prodej ubytování, hotelů, penzionů a jiného, přímo s vlastníky daného ubytování.

6. Cestovní agentura potvrdí klientovi přijetí jeho závazné objednávky. Pokud se objednávka týká zprostředkování služeb více osobám, zašle Cestovní agentura pouze jedno potvrzení, které se týká zprostředkování služeb pro všechny osoby uvedené v objednávce.
7. Na základě závazné objednávky informuje Cestovní agentura třetí subjekt o zájmu klienta uzavřít s ním smlouvu.
8. V případě, že třetí subjekt nepotvrdí přijetí objednávky či objednávku odmítne a klient nepověří Cestovní agenturu zprostředkováním jiné smlouvy či neučiní novou závaznou objednávku, zprostředkovatelský vztah mezi klientem a Cestovní agenturou zanikne a Cestovní agentura nemá nárok na uhrazení provize. Cestovní agentura v tom případě zašle klientovi informaci o zrušení objednávky.


9. V případě, že třetí subjekt potvrdí přijetí objednávky klienta, dojde k uzavření zprostředkované smlouvy mezi třetím subjektem a klientem.
O této skutečnosti Cestovní agentura neprodleně informuje klienta.
10. Plnění vyplývající ze zprostředkovatelské smlouvy mezi klientem a Cestovní agenturou se má za splněné uzavřením smlouvy, a to i pokud nedojde k následnému plnění z této smlouvy, a to z jakéhokoli důvodu.

 1. Ceny služeb a jejich úhrada


1. Cestovní agentura uvádí v nabídce ceny zprostředkovávaných služeb. Ceny jsou uvedeny včetně DPH (dále jen „cena“). Není-li uvedeno jinak, je součástí ceny také provize Cestovní agentury, která Cestovní agentuře náleží za zprostředkování uzavření smlouvy. Cena zprostředkované služby automaticky nezahrnuje pojištění.
2. Není-li výslovně ujednáno jinak, je cena splatná okamžikem uzavření smlouvy. Není-li výslovně ujednáno jinak, je zaplacení ceny podmínkou uzavření smlouvy mezi třetím subjektem a klientem, tedy podmínkou přijetí závazné objednávky třetím subjektem.
3. Je-li tak výslovně uvedeno v nabídce, lze cenu hradit formou v ní vyjmenovaných poukázek za stanovených podmínek .
4. V případě, že třetí subjekt nepotvrdí přijetí objednávky či objednávku odmítne, tj. nedojde k uzavření zprostředkované smlouvy, a klient nepověří Cestovní agenturu zprostředkováním jiné smlouvy či neučiní novou závaznou objednávku, Cestovní agentura vrátí klientovi zaplacenou cenu ve výši 100% a to nejpozději do 90 dní od provedené úhrady klientem.

 1. Reklamace a škody


1. Za řádné poskytnutí služeb vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi klientem a Cestovní agenturou je odpovědná Cestovní agentura, jako zprostředkovatel.


2. Cestovní agentura klientům doporučuje, aby případné vady reklamovali u poskytovatele služeb bez zbytečného odkladu a pořídili záznam o pochybeních, ke kterým došlo při plnění smlouvy, jako důkaz k prokázání oprávněnosti reklamace.


3. V případě zprostředkování prodeje zájezdů je klient oprávněn vady zájezdu reklamovat také oznámením Cestovní agentuře. Oznámení je nezbytné učinit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce od skončení zájezdu. Cestovní agentura reklamaci předá k vyřízení cestovní kanceláři případně ji sama vyřídí, pokud se objednaná služba týkala přímo jí. 


4. Cestovní agentura klientovi odpovídá za vady poskytnuté služby a za způsobené újmy pouze v případě přímého prodeje jednotlivých služeb cestovního ruchu, nikoli v případě pouhého zprostředkování. V takovém případě je klient povinen vady Cestovní agentuře oznámit bez zbytečného odkladu, aby Cestovní agentura měla možnost sjednat nápravu. Klient je povinen počínat si tak, aby předcházel vzniku újmy, zejména je povinen dbát dodržování všech pokynů a pravidel stanovených cestovní agenturou nebo třetím subjektem a je povinen dodržovat právní předpisy platné v místě poskytnutí služby i právní předpisy ČR.
5. Popis zprostředkovaných služeb je na webových stránkách Cestovní agentury a v nabídce uveden dle informací, které Cestovní agentuře poskytli poskytovatelé služeb. V zájmu zvyšování kvality služeb klientům doporučuje Cestovní agentura, aby jí po jejich realizaci  poskytli aktuální recenzi.

E. Rozhodné právo a soudní příslušnost


1. Smlouva uzavřená mezi Cestovní agenturou a klientem a jakékoliv spory vzniklé v souvislosti nebo vyplývající z této smlouvy budou rozhodovány s konečnou platností obecnými soudy České republiky.
2. Smlouva o zprostředkování, uzavřená mezi Cestovní agenturou a klientem, se řídí českým právem.

F. ADR a ODR klauzule

 1. V případě sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou (o zájezdu) má zákazník, který je spotřebitelem, právo na jeho mimosoudní řešení u České obchodní inspekce. Podrobné informace o podmínkách mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na www.coi.cz.
  2. Zákazník, který si zakoupil zboží či službu přes internet, a je spotřebitelem, může k řešení vzniklého sporu využít platformu pro řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/odr.

 

G. Zpracování osobních údajů zákazníka a spolucestujících

 1. Zákazník je srozuměn s tím, že Cestovní agentura je oprávněna pro účely plnění smlouvy o zájezdu a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, rodné číslo, typ cestovního dokladu, číslo cestovního dokladu, datum expirace dokladu, bankovní spojení, datum narození, bydliště, emailová a doručovací adresa, údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních potížích. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou.
  2. Pro účely plnění smlouvy o zájezdu budou informace uvedené v čl. G.1. v nezbytném rozsahu poskytnuty též dodavatelům Cestovní agentury (zejména hotelům, přepravním společnostem, delegátům). Identifikační údaje o těchto dodavatelích jsou uvedeny zejména ve smlouvě o zájezdu, pokynech k zájezdu, případně je obdrží zákazník nejpozději během zájezdu. Pokud se zájezdová destinace nachází mimo země Evropského hospodářského prostoru, bere zákazník na vědomí, že jeho osobní údaje budou poskytnuty příjemcům osobních údajů v této třetí zemi (zejména hotelům) či v jiné třetí zemi (zejména leteckým společnostem). Informace o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně dat a dále informace o vhodných zárukách ochrany osobních údajů při předání osobních údajů do třetí země poskytne Cestovní agentura na žádost zákazníka.
  3. Zákazník bere na vědomí, že Cestovní agentura je v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy povinna předat osobní údaje zákazníka pro účely stanovené zákonem.
  4. Zákazník bere na vědomí, že Cestovní agentura bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení. Obchodní sdělení je Cestovní agentura oprávněna zasílat formou SMS, MMS, elektronické pošty, poštou či sdělovat telefonicky. Proti zasílání obchodních sdělení může zákazník vznést kdykoliv námitku, a to buď na adrese Cestovní agentury nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu info@domanuda.cz. V tomto případě nebude Cestovní agentura zákazníkovi dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat jeho osobní údaje zákazníka pro účely přímého marketingu.
  5. Výše uvedená ustanovení čl. G platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník smlouvu o zájezdu uzavřel (spolucestující). Uzavřením smlouvy o zájezdu zákazník prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.


6. Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva:
1. Požadovat od Cestovní agentury přístup k osobním údajům týkajících se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popř. může požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i práva na přenositelnost údajů.
2. Požadovat, aby Cestovní agentura omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud -zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost jeho osobních údajů;

- zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití;

- Cestovní agentura již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků;

- zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody Cestovní agentury převažují nad oprávněnými důvody zákazníka. Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů zákazníka, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.


3. Právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.


4. Získat od Cestovní agentury kdykoliv potvrzení, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, je Cestovní agentura DomaNuda.cz povinna mu na žádost poskytnout následující informace a vydat mu kopii zpracovávaných osobních údajů:

- účel zpracování;

- kategorie osobních údajů, které zpracovává,

- příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;

- plánovaná doba, po kterou budou jeho osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;

- existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování;

 - právo podat stížnost u dozorového úřadu;

- skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.


5. Získat své osobní údaje, které Cestovní agentura zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud 

- je zpracování osobních údajů zákazníka založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo

- se zpracování se provádí automatizovaně.

Pokud je to možné, předá Cestovní agentura osobní údaje zákazníka jinému správci.

 

H. Storno podmínky služeb:

1. Klient je oprávněn provést storno (zrušení) zakoupených služeb:

a) do 30ti dnů před plánovaným zájezdem nebo využití zakoupené služby (ubytování, doprava, letenky apod.) a Cestovní agenura se zavazuje klientovi vrátit 100%, tedy celou uhrazenou částku. Klient není povinný uvádět důvod zrušení. 

b) do 14ti - 29ti dnů před plánovaným zájezdem nebo využití zakoupené služby (ubytování, doprava, letenky apod.) a Cestovní agenura se zavazuje klientovi vrátit 50% z celkové zaplacené částky. 

c) méně než 14 dnů, ale více než 4 dny před plánovaným zájezdem nebo využití zakoupené služby (ubytování, doprava, letenky apod.) a Cestovní agenura se zavazuje klientovi vrátit 30% z celkové zaplacené částky. 

d) méně než 4 dny před plánovaným zájezdem nebo využití zakoupené služby (ubytování, doprava, letenky apod.) nevzniká klientovi nárok na vrácení žádné částky, která jím byla uhrazena. 

e) pokud je důvodem zrušení (storna) vážné onemocnění klienta (např. Covid-19) a jiná závažná onemocnění, které podloží lékařskou zprávou, která znemožňují klientovi uplatnit služby v domluveném rozsahu, vzniká klientovi nárok na vrácení 100%, tedy celé uhrazené platby za objednané služby. Na tento důvod se nevztahuje žádná minimální doba pro využití storna. 

f) Cestovní agentura se zavazuje vyplatit vrácené prostředky na účet klienta (případně osobně) nejpozději v zákonné lhůtě 90 dní. 

g) Cestovní agentura si vyhrazuje právo na zrušení (storno) objednaných služeb klientem. V takovém případě se Cestovní agentura zavazuje klientovi vrátit celou uhrazenou částku navýšenou o 10% z uhrazené částky jako odškodnění klienta. Důvody zrušení není Cestovní agentura povinná uvádět. 

 

I. Závěrečná ustanovení

 1. Cestovní agentura je oprávněna všeobecné obchodní podmínky jednostranně změnit. Tuto skutečnost je Cestovní agentura povinna klientovi písemně oznámit. Klient má právo změny odmítnout a smlouvu o zájezdu z toho důvodu vypovědět nejpozději ve lhůtě 5 dnů od doručení oznámení.


2. Cestovní agentura a klient si doručují především formou emailové komunikace, a to na email uvedený v objednávce anebo v nabídce. 


3. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabyly účinnosti ke dni 1. 10. 2018 a byly aktualizovány 10. 8. 2021.

Naši partneři

Vytvářím objednávku...